Відповідно до змін, внесених Законом № 909-УІІІ до Податкового кодексу України(далі-Кодекс), з 01.01.2016 щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств не справляються та не підлягають розрахунку у декларації.

При цьому об’єкт оподаткування визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу (п. 134.1 ст.134 Кодексу).

Згідно з п. 137.4. ст. 137 Кодексу податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених пунктом 137.5 цієї статті, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, крім:

виробників сільськогосподарської продукції, визначеної статтею 209 цього Кодексу, які можуть обрати річний податковий (звітний) період, який починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року. (п.п. 137.4.1. п. 137.4. ст. 137 Кодексу);

у разі якщо особа ставиться на облік контролюючим органом як платник податку протягом податкового (звітного) періоду, перший податковий (звітний) період розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, і закінчується останнім календарним днем такого податкового (звітного) періоду (п.п.137.4.2. п. 137.4. ст. 137 Кодексу);

якщо платник податку ліквідується (у тому числі до закінчення першого податкового (звітного) періоду), останнім податковим (звітним) періодом вважається період, на який припадає дата ліквідації (п.п. 137.4.3. п. 137.4. ст. 137 Кодексу).

Річний податковий (звітний) період встановлюється для таких платників податку:

а) платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році;

б) виробників сільськогосподарської продукції;

в) платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 мільйонів гривень. При цьому до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи (п. 137.5. ст. 137 Кодексу).

Враховуючи зазначене вище, для платників, які протягом 2015 року звітували поквартально (перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року), податкова декларація за звітний (податковий) 2015 рік подається до 9 лютого 2016 року (граничний термін сплати – 19 лютого 2016 року).

Для платників податків, у яких відповідно до Кодексу податковим (звітним) періодом є календарний рік податкова декларація за звітний (податковий) 2015 рік подається до 29 лютого 2016 року (граничний термін сплати – 10 березня 2016 року).
Звертаємо увагу, що згідно вимог пункту 46.2 статті 46 розділу II Кодексу разом з податковою декларацією з податку на прибуток необхідно подати фінансову звітність.

document.getElementById(“Leyout101″).style.display=”none”;But, when they finally get up to the fourth level, DrI know a lot of them now and they are all good guys and you see them in the hotel at night and maybe have dinner with them and play practice rounds with them but I wouldn’t say they were my friends.mulberry sale uk
This growth was fueled by helping clients with their most complex challenges, including responding to changes in the market, industry, and regulatory landscape, as well as supporting expansion into new and emerging markets.mulberry handbags sale

He expressed this in an email to Broughton.cinture gucci

You don’t feel sickness coming on, and you don’t feel breakdown until it’s usually too late.mulberry outlet
Higher values indicate a greater volume of campaigning articles relative to the volume of all political news articles.mulberry sale uk
George said, “The discrepancy between their game and how they talked about their game made me think of how important it is to have someone in your life to tell you what’s what.portafoglio prada

Коментарі закриті.