зарплата2Про ситуацію у сфері зарплат та інші актуальні соціальні питання розповідає наразі нашим читачам начальник Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Лариса Юрченко, пише Хвиля Десни.

— Ларисо Михайлівно, нещодавно органи соціального захисту підбили підсумки роботи за І півріччя. Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації займається рядом проблем не тільки уразливих категорій громадян. Сьогодні хотілось би поговорити про соціальний захист працюючих. Яких показників у сфері праці вже досягнуто та які завдання поставлено на майбутнє?

— Пріоритетність вирішення соціальних питань у сфері праці щодо забезпечення продуктивної, своєчасної та достойної заробітної плати є невід’ємною частиною соціальної політики держави, однією з соціальних ініціатив Президента України. З цією метою в області забезпечується реалізація завдань та заходів Програми зайнятості населення області на період до 2017 року, яку схвалено відповідним розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 26 березня 2013 року № 86.

Програмою передбачено забезпечення соціального захисту як працюючого, так і непрацюючого населення, сприяння створенню гідних умов праці та підвищення якості життя. На 2013 рік передбачено створити 16 тисяч нових робочих місць.

У січні-червні в області на нові робочі місця працевлаштовано 8,8 тисячі незайнятих осіб або 54,9 відсотка від передбаченого річного завдання на 2013 рік. Як і раніше, значну частину робочих місць — 5,9 тисячі або майже 67 відсотків —створено у сфері малого підприємництва; решту — 2,9 тисячі або 33 відсотки — на підприємствах та в організаціях області.

Це дало змогу дещо поліпшити ситуацію з праце­влаштування безробітних та зменшити рівень безробіття. Але завдання, поставлене Президентом України перед роботодавцями, — про якісні робочі місця з достойною заробітною платою (понад 3,5 тисячі гривень) — далеко не кожному роботодавцю під силу.

— Які розміри середніх заробітних плат у працівників області? Чи надто вони відрізняються в залежності від видів діяльності?

— В області зберігається позитивна динаміка у сфері оплати праці. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника за січень-червень 2013 року становить 2439 грн., що перевищує її розмір за відповідний період попереднього року на 10,1% та забезпечує рівень прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на рівні 1147 грн., більш ніж у 2 рази. В рейтингу за розмірами середньої заробітної плати працівників за регіонами України наша область посіла 24-те місце. Середня заробітна плата працівників за видами економічної діяльності в червні цього року в порівнянні з червнем минулого зросла на 9,8% (в Україні — на 8,7%) і становила 2670 грн. (в Україні — 3380 грн.), що у 2,3 разу перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Найвищі розміри середньої заробітної плати були у працівників добувної промисловості й розроблення кар’єрів — 3871 грн.; фінансової та страхової діяльності — 3548 грн.; найнижчі — в тимчасовому розміщуванні й організації харчування (1499 грн.); оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів та мотоциклів — 2033 гривні. В сільському господарстві, мисливстві, лісовому та рибному господарстві — 2190 гривень.

Зазвичай розміри заробітних плат відрізняються та залежать від роду діяльності й професійних функцій.
Дані державних статистичних спостережень свідчать про структурні зміни в розподілі працівників за розмірами нарахованої заробітної плати. Так, якщо в червні 2012 року зарплату в розмірі понад 3,5 тис. грн. одержували 18,4% працівників, то в червні 2013 року — 21,8%. Тобто за рік чисельність тих, хто одержує зарплату понад 3,5 тис.  грн., зросла на 3,4 відсоткового пункту.

Водночас поступово зменшується кількість працівників, які одержують заробітну плату в межах мінімальної — з 8,4% в червні 2012 року до 8,0% у червні 2013-го. Саме цей показник перебуває на контролі у міністра соціальної політики України Наталії Королевської, адже політика у сфері оплати праці направлена не тільки на динамічне зростання мінімальної заробітної плати, яку встановлюють на державному рівні, попередньо узгодивши зі сторонами соціального діалогу, а й на розширення та запровадження додаткових «легальних» зар­плат, преміальних і заохочувальних виплат.

Частка низькооплачуваних працівників залишається значною у сфері надання різних видів послуг (18,0%); транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності (14,0%); мистецтві, спорті, розвагах та відпочинку (13,7%); сфері торгівлі й харчування (понад 12%).

— Яка ситуація в області щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати?

— Завдяки комплексному підходу до роботи з підприємствами-боржниками області стан погашення боргів із виплати заробітної плати дещо поліпшився. Загальна сума заборгованості в червні зменшилася на 3,8 млн.  грн., або на 20,3% й на 1 липня становила 15,1 млн.  грн., що на 4,8 млн.  грн., або на 24,3% менше, ніж на початку року.
Однак на цю дату своєчасно не отримали заробітну плату 2,4 тис. працівників 29 економічно активних підприємств області, де сума заборгованості становить 9,8 млн.  гривень.

Скорочення заборгованості відбулося за рахунок повної ліквідації боргів на найбільших підприємствах-боржниках, зокрема, на ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин», де сума боргу становила 3,6 млн. грн.; ПАТ «Чернігівський завод радіоприладів «ЧеЗаРа» — 0,9 млн. грн.; ПАТ «Ніжинсільмаш» — 1,2 млн. гривень. Ці підприємства вже вибули зі списку підприємств-боржників, що є позитивним результатом спільної роботи різних гілок влади з керівниками підприємств.

У полі зору Департаменту перебуває кожен суб’єкт господарювання. Ситуація в цій сфері потребує системного контролю та вжиття дієвих заходів щодо забезпечення дотримання господарюючими суб’єктами графіків погашення боргів із заробітної плати найманим працівникам. Звичайно, є прикрим невиконання конституційних вимог керівниками перед своїми працівниками.

— Що саме роблять органи соціального захисту для збалансування інтересів найманих працівників та власників підприємств, тобто роботодавців?

— Органами соціального захисту вивчається ситуація, проводиться низка моніторингових досліджень, виконуються функції контролю в межах повноважень, у законодавчих рамках.

Зокрема, з метою мінімізації порушень трудового законодавства в частині додержання державних мінімальних гарантій в оплаті праці, зокрема своєчасної і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці, працівниками місцевих органів з початку року обстежено 584 суб’єкти господарювання, внесено ряд пропозицій та рекомендацій щодо усунення виявлених порушень, а матеріали по 15 підприємствах направлені до місцевих органів прокуратури та по 13 — до Територіальної державної інспекції з питань праці для вжиття відповідних заходів впливу.
Щомісячно ситуація розглядається на засіданнях відповідних дорадчих органів обласної державної адміністрації, де заслуховуються керівники підприємств, здійснюється тісна співпраця з соціальними партнерами.

Органи влади, профспілки та роботодавці області, маючи спільну мету при веденні соціального діалогу, вживають заходів із розв’язання низки питань соціального характеру. Одним із напрямів є сприяння розширенню регулювання колективно-договірних відносин.

Департаментом запроваджено всебічне сприяння поліпшенню договірного процесу. Проводиться широка роз’яснювальна робота серед трудових колективів, підприємств, установ та організацій щодо порядку ведення соціального діалогу на всіх рівнях партнерства, дотримання вимог трудового законодавства. Так, із початку року проведено 31 захід цього напряму, з них — 9 семінарів-навчань спільно з Федерацією профспілкових організацій області в районах та містах.

Серед підприємств, що статистично обстежуються, 2908 регулюють відносини через колдоговори, що охоплюють 86,3% працюючих. За показником охоплення працюючих колективними договорами область посіла 7-ме місце.
І це тільки по підприємствах, які статистично обстежуються. Однак місцеві управління зареєстрували 4,8 тис. колективних договорів та змін до них. Це свідчить, що практика регулювання договірних відносин розповсюджується й на невеликі підприємства з чисельністю працівників менше 10 осіб.

Форма роботи у вигляді прямого спілкування на семінарських заняттях дозволяє сторонам правильно застосовувати норми законодавчих актів, урегульовувати питання відносин у межах фінансових можливостей, уникнути непорозумінь. Для доведення до широкого кола працюючих новацій законодавства використовуємо ЗМІ. Крім того, забезпечується робота «гарячої» телефонної лінії, за якою спеціалісти підприємств або просто громадяни можуть звернутися. Її номер — 724-092.

— А що можна сказати про працюючих у несприятливих умовах та яким чином здійснюється соціальний захист саме таких осіб?

— Це також є одним із напрямів роботи у сфері соціального захисту працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці. Відповідно до законодавства, всі пільги й компенсації (а це — пільгове пенсійне забезпечення, додаткова відпустка, скорочена тривалість робочого часу, доплати, безкоштовна видача молока) надаються лише за результатами атестації робочих місць за умовами праці, які проводять атестаційні комісії підприємств, а потім надають їх на експертизу для отримання експертних висновків про якість атестації.

В області понад 15,1 тис. осіб працюють в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам. Тобто кожний п’ятий працівник користується хоча б одним із видів пільг або компенсацією за роботу в несприятливих умовах.
Найбільш поширеними видами пільг за роботу в несприятливих умовах є доплати, які одержують близько 11 тис. осіб, додаткові відпустки згідно зі списками виробництв, цехів, професій і посад — 8,4 тис. осіб. З профілактичною метою 5,2 тис. осіб отримують безкоштовно молоко або інші рівноцінні продукти харчування.

З метою соціального захисту працюючих у шкідливих умовах станом на 01.08.2013 р. спеціалістами Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, місцевих управлінь інвентаризовано понад 9,2 тис. робочих місць зі шкідливими умовами праці на 998 підприємствах області, з них атестованих в установленому порядку — 8,8 тис., або 94%.

Не рідше одного разу на п’ять років роботодавці мають проводити відповідні атестації. Тільки цього року 111 суб’єктів господарювання вже провели чергові атестації 734 робочих місць та подали матеріали на експертизу. На 88 робочих місцях умови праці визнано допустимими, що виключає отримання пільг та компенсацій працівниками, а на 646 — шкідливими й важкими. У результаті експертизою підтверджено право на пільгове пенсійне забезпечення — у 124 випадках, додаткову відпустку — в 446, доплату до тарифних ставок — у 534, безкоштовне отримання молока — у 218 та скорочену тривалість тижня — в 71 випадку.

Робота, яку запроваджено Урядом з виконання соціальних ініціатив та Указів Президента України Віктора Януковича, реалізації нової державної соціальної політики, продовжуватиметься й надалі з метою динамічного покращення основних показників соціальної сфери області та зростання соціальних стандартів.

Коментарі закриті.