Дата Податок, збір , платіж Законодавчі та нормативні акти
9 лютого Останній день подання податкових розрахунків по місцевих податках і зборах, щодо яких рішенням відповідного органу місцевого самоврядування встановлено квартальну періодичність подання звітності, за ІV квартал 2010 року П.4.1.4 Закону України від 21.12.2000 №2181-ІІІ “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”
9 лютого Останній день сплати авансового внеску рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат за першу декаду лютого 2010 року. Абз.1 п. 8 Порядку обчислення та внесення до Державного бюджету країни рентної плати за нафту і природний газ, затвердженого постановою КМУ від 22.03.01 р. № 256 (із змінами і доповненнями).
9 лютого Останній день подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2010 рік п. 16.4 ст.16 ЗУ “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97 №283/97-ВР (із змінами і доповненнями).

пп.4.1.4 п.4.1 ст.4 ЗУ “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21.12.2000 № 2181-ІІІ (із змінами і доповненнями).

9 лютого Подання декларації про доходи за звітний рік підприємцями СГД – фізичними особами (не пізніше 9 лютого наступного року – за звітний рік) Пункт 4 статті 14 ДКМУ “Про прибутковий податок з громадян” від 26.12.92р. №13-92.
9 лютого Остаточний річний розрахунок збору за забруднення навколиш-нього природного середовища, подається платниками до органів державної податкової служби за місцем податкової реєстрації платника протягом 40 календар-них днів, наступних за останнім календарним днем звітного року. Пункт 10 Постанови КМУ “Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору” від 1 березня 1999 р. N 303.
9 лютого Останній день подання розраху-нку збору за забруднення навко-лишнього природного середо-вища за IV квартал 2010 року П.9 Порядку встановлення нормативів збору за збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, затвердженого постановою КМУ від 01.03.99 № 303 (із змінами та доповненнями)
9 лютого Останній день подання розраху-нку плати за користування над-рами для видобування корисних копалин за IV квартал 2010 року П.15 Порядку справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин, затвердженого постановою КМУ від 26.03.2008 № 264
9 лютого Останній день подання розраху-нку збору за геологорозвідуваль ні роботи, виконані за рахунок державного бюджету за IV квартал 2010 року П.13¹ Порядку затвердженого постановою КМУ від 29.01.99 № 115 „Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння”
9 лютого Останній день подання розра-хунку плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин за IV квартал 2010 року П.6 Порядку справляння плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, затвердженого постановою КМУ від 08.11.2000 № 1682
9 лютого Останній день подання розра-хунку збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенерге-тики та водного транспорту за IV квартал 2010 року П.14¹ Порядку затвердженого постановою КМУ від 16.08.1999 р. № 1494 „Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту” (із змінами і доповненнями)
9 лютого Останній день подання розраху-нку збору за спеціальне викорис тання лісових ресурсів та корис-тування земельними ділянками лісового фонду за IV квартал 2010 року П.7¹ Порядку справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду, затвердженого постановою КМУ від 06.07.98 № 1012 (зі змінами та доповненнями)
9 лютого Подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за ф. N 1ДФ за IV квартал 2010 року. Пункт 2.1. статті 2 Порядку подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого Наказом Державної податкової адміністрації України від 29 вересня 2003 року N 451.

Податковий розрахунок подається окремо за кожний квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу.

15 лютого Останній день сплати вартості торгового патенту на здійснення торговельної діяльності та діяльності з надання побутових послуг за березень 2011 року. Частина п’ята статей 3, 31 Закону України від 23.03.1996 № 98/96-ВР “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” (із змінами і доповненнями).
18 лютого Останній день сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища за 2010 рік П. 10 Порядку встановлення нормативів збору за збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, затвердженого постановою КМУ від 01.03.99 р. № 303 (із змінами та доповненнями)
18 лютого Останній день сплати податку на прибуток підприємств за 2010 рік. П. 16.4 ст.16 ЗУ “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97 №283/97-ВР (із змінами і доповненнями).

Пп.5.3.1. п.5.3 ст.5 ЗУ “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21.12.2000 № 2181-ІІІ (із змінами і доповненнями).

18 лютого Останній день сплати місцевих податків і зборів, по яких рішенням відповідного органу місцевого самоврядування встановлено квартальну періодичність подання звітності, за IV квартал 2010 року П.п.5.3.1 п.5.3 статті 5 і пп.”а” пп..4.1.4 п.4.1 статті 4 Закону України від 21.12.2000 № 2181-III „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (зі змінами та доповненнями)
18 лютого Останній день сплати платежів за користування надрами для видобування корисних копалин за IV квартал 2010 року П.17 Порядку справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин, затвердженого постановою КМУ від 26.03.08 № 264 „Про заходи щодо справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин”
18 лютого Останній день сплати збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету за IV квартал 2010 року П 13¹ Порядку затвердженого постановою КМУ від 29.01.99 № 115 „Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння”
18 лютого Останній день сплати плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за IV квартал 2010 року П.7 Порядку справляння плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, затвердженого постановою КМУ від 08.11.2000 № 1682 (із змінами та доповненнями)
18 лютого Останній день сплати збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування за 2010 рік П.14¹ Порядку затвердженого постановою КМУ від 16.08.1999 р. № 1494 „Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту” (із змінами і доповненнями)
18 лютого Останній день сплати збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду за 2010 рік П. 7¹ Порядку справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду, затвердженого постановою КМУ від 06.07.98 № 1012 (зі змінами та доповненнями).
18 лютого Останній день сплати єдиного податку суб’єктами малого підприємництва-юридичними та СПД-фізичними особами за січень 2011 року. Абзац четвертий статті 3 Указу Президента України від 03.07.1998 № 727 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” (із змінами, внесеними Указом Президента України від 28.06.1999 № 746/99)
21 лютого Останній день подання розрахунків по збору за використання радіочастотного ресурсу за січень 2011 року. П.8 статті 57 Закону України від 01.06.2000 р. № 1770-III „Про радіочастотний ресурс України„ (із змінами та доповнення).
21 лютого Останній день подання звіту про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства Пп. „а” пп. 4.1.4 п.4.1 ст. 4 Закону України від 21 грудня 2000 року № 2181-III “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (зі змінами та доповненнями).

П.5 Порядку заповнення і подання звіту про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого наказом ДПА України від 28 березня 2002 року № 133 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2002 року за № 369/6657 (зі змінами та доповненнями).

21 лютого Останній день подання декларації з ПДВ за січень 2011 року, платниками, які сплачують даний податок щомісячно П. 202.1; 203.1; пп.49.18.1, п.49.20 ПКУ
28 лютого Авансового внеску туристичного збору за лютий 2011 року  

Коментарі закриті.