Портал публічних коштів міністерства фінансів України повідомив, що загальна сума транзакцій, що були проведені вчора, 11 вересня, склала 2732450.00 гривень. Освiтня субвенцiя з державного бюджету становить 1539400.00 гривень, а медична субвенцiя з державного бюджету становить 1193050.00 гривень.

 

Довідково про освітню та медичну субвенції:

Освітня субвенція та механізм її надання

Освітня субвенція надається місцевим бюджетам з метою фінансового забезпечення реалізації делегованих органам місцевого самоврядування повноважень у сфері освіти. Ця субвенція може надаватись бюджету Автономної Республіки Крим, обласним і районним бюджетам, міським (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетам та бюджетам об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

Кошти освітньої субвенції спрямовується на фінансування певних типів навчальних закладів, до яких відносяться:

– загальноосвітні навчальні заклади усіх ступенів;

– шкільні відділення навчально-виховних комплексів “дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад”, “загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад”;

– спеціалізовані школи (школи-інтернати), включаючи школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою; ліцеї (ліцеї-інтернати); гімназії (гімназії-інтернати); колегіуми (колегіуми-інтернати);

– вечірні (змінні) школи;

– загальноосвітні навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації: загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати; спеціальні загальноосвітні школи-інтернати; загальноосвітні навчальні заклади для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячі будинки (крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей);

– спеціальні загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, навчально-реабілітаційні центри.

 

Освітня субвенція спрямовуються на оплату поточних видатків навчальних закладів. Лише у разі забезпечення у повному обсязі потреби у поточних видатках на бюджетний період за рахунок зазначеної субвенції та за умови відсутності простроченої бюджетної заборгованості за захищеними видатками ця субвенція може спрямовуватися на капітальні видатки освітніх закладів, зокрема на:

– придбання шкільних автобусів для перевезення дітей із загальноосвітніх навчальних закладів, які будуть реорганізовані;

– оновлення навчальної та матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів, які оптимізовані, об’єднані, реорганізовані або які повністю укомплектовані і до яких будуть довозиться учні загальноосвітніх навчальних закладів;

– придбання підручників і посібників загальноосвітніх навчальних закладів (за погодженням з Міністерством освіти і науки України);

– оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання з фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання (інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, під’єднаний до комп’ютера вчителя, учнівське комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення, електронні підручники, комутаційне обладнання тощо);

– підключення загальноосвітніх навчальних закладів до Інтернету, насамперед у сільській місцевості;

– здійснення заходів у сфері енергоефективності та енергозбереження.

 

Освітня субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі навчальних закладів У складі субвенції передбачається резерв коштів, обсяг якого не може перевищувати 1% загального обсягу субвенції, для здійснення видатків, що не могли бути враховані під час застосування формули розподілу субвенції між місцевими бюджетами. Схематично рух коштів освітньої субвенції відображено на рис. 5.3.

Рух коштів освітньої субвенції

 

Рис. 5.3. Рух коштів освітньої субвенції[1]

Не допускається спрямування субвенції на:

– закупівлю товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов’язані з оплатою поточних видатків відповідних типів навчальних закладів;

– оплату посередницьких послуг;

– здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.

Обсяги освітньої субвенції затверджуються у законі про Державний бюджет України на відповідний рік окремо для кожного місцевого бюджету, що отримує таку субвенцію з державного бюджету. Головним розпорядником освітньої субвенції виступає Міністерство освіти і науки України, яке розподіляє між відповідними місцевими бюджетами цю субвенцію на основі формули, яка ним розробляється та затверджується Кабінетом Міністрів України[2]. Формула розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами має враховувати такі параметри:

– кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів у міській та сільській місцевості, гірських населених пунктах;

– наповнюваність класів;

– коригуючі коефіцієнти приведення, що застосовуються до кількості учнів різних типів загальноосвітніх навчальних закладів та залежно від місцевості, в якій розташований заклад.

Розрахунковий показник обсягу видатків освітньої субвенції (за винятком резерву коштів для здійснення видатків, що не могли бути враховані під час застосування формули) визначається залежно від її загального обсягу, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості одного учня загальноосвітнього навчального закладу, приведених контингентів учнів усіх типів загальноосвітніх навчальних закладів станом на 5 вересня року, що передує поточному.

Невикористані залишки коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів.

За результатами місячного (квартального) звіту про виконання місцевих бюджетів обласна, Київська міська держадміністрації мають право подати Міністерству освіти і науки України як головному розпоряднику бюджетних коштів пропозиції щодо перерозподілу видатків субвенції між обласним бюджетом, бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами (у межах видатків регіону), включаючи їх спрямування на капітальні видатки.

Використання субвенції здійснюється в обсязі, передбаченому в законі про Державний бюджет України на відповідний рік. Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції на поточне утримання (крім заробітної плати) і оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів. Відповідні місцеві ради мають право розподіляти залишки субвенції на кінець бюджетного періоду відповідними рішеннями, а також додатково понад обсяги субвенції планувати та здійснювати з місцевих бюджетів оплату поточних та капітальних видатків навчальних закладів, визначених у Бюджетному кодексі України, включаючи погашення бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства.

Перерахування освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам здійснює Казначейство України у відповідності до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України та Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном. Казначейство двічі на місяць до 10 та до 25 числа місяця перераховує субвенцію на рахунки місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства, згідно з розписом державного бюджету.

Інформацію про перераховані суми коштів в розрізі обласних і районних бюджетів, міських (м. Києва, міст обласного значення) бюджетів та зведену інформацію в розрізі бюджетів областей та м. Києва Міністерству фінансів України та Міністерству освіти і науки України подає Казначейство двічі на місяць. Обласні та Київська міська держадміністрації подають звіти про використання субвенції Міністерству освіти і науки України кожного місяця до 10 числа. Міністерство освіти України інформує Міністерству фінансів України про використання освітньої субвенції до 20 числа кожного місяця.

Розглянувши механізм фінансування освітньої субвенції, можемо відобразити усе це схематично (рис. 5.4).

Механізм фінансування освітньої субвенції

Рис. 5.4. Механізм фінансування освітньої субвенції

 

 

  • [1] Освітня субвенція може спрямовуватися на капітальні видатки освітніх закладів лише у разі забезпечення у повному обсязі потреби у поточних видатках на бюджетний період за рахунок зазначеної субвенції та за умови відсутності простроченої бюджетної заборгованості за захищеними видатками.
  • [2] Формула розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 року № 435 (див.: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-2015-%D0%BF).

 

Особливості механізму надання медичної субвенції

Медична субвенція надається місцевим бюджетам з метою фінансового забезпечення реалізації делегованих органам місцевого самоврядування повноважень у сфері охорони здоров’я. Ця субвенція може надаватись бюджету Автономної Республіки Крим, обласним і районним бюджетам, міським (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетам та бюджетам об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад. Місцеві ради мають право передавати кошти медичної субвенції у вигляді міжбюджетного трансферту іншим бюджетам для надання медичних послуг за місцем обслуговування населення.

Кошти медичної субвенції спрямовується на фінансування певних типів закладів охорони здоров’я та програм у сфері охорони здоров’я, визначених у Бюджетному кодексі України, зокрема:

– первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні широкого профілю, спеціалізовані медико-санітарні частини, пологові будинки, поліклініки і амбулаторії, загальні стоматологічні поліклініки, а також дільничні лікарні, медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти, центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги);

– консультативну амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги;

– спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (спеціалізовані лікарні, поліклініки, включаючи стоматологічні, центри, диспансери, госпіталі для ветеранів війни, будинки дитини, станції переливання крові);

– програми медико-санітарної освіти (міські та районні центри здоров’я і заходи з санітарної освіти);

– санаторно-курортну допомогу (санаторії для хворих на туберкульоз, санаторії для дітей та підлітків, санаторії медичної реабілітації);

– інші державні програми медичної та санітарної допомоги (медико-соціальні експертні комісії, бюро судмедекспертизи, центри медичної статистики, територіальні медичні об’єднання, автопідприємства санітарного транспорту, бази спецмедпостачання, центри здоров’я і заходи санітарної освіти, регіональні заходи з реалізації державних програм, інші програми і заходи).

Медична субвенція спрямовуються на оплату поточних видатків закладів охорони здоров’я та програм у сфері охорони здоров’я. Субвенція може спрямовуватися на здійснення заходів з оптимізації мережі закладів охорони здоров’я. Залишки субвенції на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді для поточного утримання (крім заробітної плати) і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я та виконання програм у сфері охорони здоров’я з урахуванням цільового призначення субвенції.

Забороняється використання коштів медичної субвенції на:

– закупівлю товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов’язані з оплатою поточних видатків та заходів;

– здійснення заходів, видатки на які передбачені за іншими бюджетними програмами;

– здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.

У щорічному законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги освітньої субвенції окремо для кожного місцевого бюджету, що отримує таку субвенцію з державного бюджету. Головним розпорядником освітньої субвенції виступає Міністерство охорони здоров’я України. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети.

Медична субвенція розподіляється між відповідними місцевими бюджетами на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я (Міністерством охорони здоров’я України), та затверджується Кабінетом Міністрів України[1] і має враховувати, зокрема, такі параметри:

– кількість населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

– коригуючі коефіцієнти, що враховують відмінності у вартості надання медичної допомоги;

– особливості надання медичної допомоги у гірських населених пунктах.

У складі медичної субвенції передбачається резерв коштів, обсяг яких не може перевищувати 1% загального обсягу субвенції, для здійснення видатків, що не могли бути враховані під час застосування формули, за якою визначається порядок розподілу субвенції між місцевими бюджетами.

Додатковий розподіл і перерозподіл загальних обсягів субвенції між місцевими бюджетами може здійснюватися Кабінетом Міністрів України.

Використання медичної субвенції здійснюється вобсязі, передбаченому у Законі про Державний бюджет України на відповідний рік. Місцеві ради, об’єднані територіальні громади мають право розподіляти залишки субвенції на кінець бюджетного періоду відповідними рішеннями, а також додатково понад обсяги субвенції планувати та здійснювати з місцевих бюджетів оплату поточних і капітальних видатків закладів охорони здоров’я та програм у сфері охорони здоров’я, включаючи погашення бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства.

Казначейство України у відповідності до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України та Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном здійснює перерахування медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Казначейство двічі на місяць до 10 та до 25 числа місяця перераховує субвенцію на рахунки місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства, згідно з розписом державного бюджету.

Також двічі на місяць Казначейство подає інформацію про перераховані суми коштів в розрізі обласних і районних бюджетів, міських (м. Києва та міст обласного значення) бюджетів і бюджетів об’єднаних територіальних громад та зведену інформацію в розрізі бюджетів областей і м. Києва Міністерству фінансів України та Міністерству охорони здоров’я України.

Обласні та Київська міська держадміністрації подають щомісяця до 15 числа Міністерству охорони здоров’я України звіт про використання медичної субвенції та Міністерству фінансів України до 20 числа.

Розглянувши механізм фінансування медичної субвенції, можемо відобразити усе це схематично (рис. 5.5).

Механізм фінансування медичної субвенції

Рис. 5.5. Механізм фінансування медичної субвенції

 

 

  • [1] Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження формули розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” від 19 серпня 2015 року № 618 (див.: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/618-2015-%D0%BF).

Коментарі закриті.