1 липня 2011 року набрав чинності Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції», окрім статей 11 та 12, які регламентують питання проведення спеціальних перевірок, декларування доходів державних службовців (вони набирають чинність чинність з 1 січня 2012 року).

Новим антикорупційним законодавством чітко визначено перелік тих, хто може бути притягнутим до відповідальності за корупційні діяння, а також тих, на кого поширюються обмеження, що дасть змогу уникнути у подальшому суперечок щодо поширення чи непоширення на цих осіб антикорупційного законодавства.

Встановлені відповідні обмеження щодо: одержання подарунків, роботи близьких осіб, фінансового контролю для юридичних осіб публічного права, які одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджетів.

Передбачаються прості і зрозумілі правила проведення спеціальної перевірки відомостей про особу, яка претендує на зайняття посади осіб, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Запроваджується положення, яке визначає конфлікт інтересів на публічній службі та порядок його врегулювання. Необхідність включення цієї норми зумовлена усвідомленням того, що в суспільстві не повинно бути жодних сумнівів у порядності (доброчесності) публічного службовця. У процесі прийняття рішень чи вчинення адміністративних дій публічним службовцем мають виключатися будь-які приватні інтереси.

Встановлено обов’язок надання інформації. До речі, прийнятим ЗУ „Про доступ до публічної інформації” передбачається пряма заборона відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої передбачено законом, а також надавати недостовірну чи не в повному обсязі інформацію. Це положення забезпечить право кожного на доступ до інформації з відкритим доступом, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень та органів місцевого самоврядування. При цьому приховування такої інформації будуть розцінюватись як порушення. Осіб, винних у цьому, може бути притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення.

Розширився перелік осіб, які можуть бути суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення: від Президента України до посадових осіб, які одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету, юридичних осіб та фізичних осіб (ст.4 Закону). Корупціонером може бути визнана будь-яка особа, що здійснює владні, організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські повноваження на власну користь. Це не тільки держслужбовці, а й ті, хто працює в приватній сфері. Окрім осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, зокрема і депутатів місцевих рад, до цього переліку увійшли також: особи, які до них прирівнюються, особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або особи, спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків в юридичних особах приватного права; посадові особи юридичних осіб, фізичні особи.

У новому законі значно розширено перелік суб’єктів, які діють у напрямку запобігання та протидії корупції. Крім тих органів, які були раніше перелічені, у відповідній статті старого Закону також визначено напрямки діяльності в цій сфері Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів прокуратури України. Здійснено їх функціональне розмежування на суб’єктів, відповідальних за формування, розробку, реалізацію, координацію антикорупційної політики держави, тих, що здійснюють безпосереднє виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень, а також тих, що беруть участь у запобіганні, виявленні та припиненні корупційних правопорушень.

Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори здійснюють координацію роботи правоохоронних органів у напрямку боротьби з корупцією.

До спеціально уповноважених суб’єктів, які безпосередньо здійснюють у межах своєї компетенції заходи щодо виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень відносяться органи прокуратури, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, якщо інше не передбачено законом.

Крім того, новим положенням є й те, що у запобіганні, виявленні, а в установлених законом випадках і у здійсненні заходів щодо припинення корупційних правопорушень можуть брати участь не тільки органи державної влади та місцевого самоврядування, а й підприємства, установи, організації незалежно від підпорядкованості та форми власності, їх посадові особи, а також громадяни, об’єднання громадян за їх згодою. Таким чином влада намагається офіційно “залучити” до боротьби з корупцією і приватний сектор, покладаючи на простих громадян обов’язок інформувати про корупційні діяння та вживати заходів для їх усунення.

Нововведенням у спеціальних обмеженнях, спрямованих на попередження корупції, стала заборона суб’єктам цього Закону неправомірно сприяти призначенню на посаду особи, органам державної влади, органам місцевого самоврядування одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно послуги та майно, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами України.

Окрім того, перелік видів діяльності, займатися якою держслужбовцям не заборонено, доповнився інструкторською та суддівською практикою із спорту.

З’явилися нові статті, які встановлюють обмеження щодо одержання подарунків; роботи близьких осіб; осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, органів місцевого самоврядування. Законом чітко визначено які подарунки заборонено отримувати державним службовцям: за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як безпосередньо такою особою, так і за її сприяння іншими посадовими особами та органами. Також не можна отримувати дарунки від підлеглих осіб.

Дозволено приймати дарунки які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, та пожертви, крім випадків, передбачених частиною першою цієї статті, якщо вартість таких дарунків (пожертв) не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати. Передбачене цією частиною обмеження щодо вартості дарунків (пожертв) не поширюється на дарунки (пожертви), які даруються близькими особами та одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

Крім того, введено нову процедуру – спеціальну перевірку відносно осіб, які претендують на посади державної служби. Сутність процедури полягає в перевірці відомостей про особу (судимість, притягнення до адміністративної відповідальності за корупційні діяння, освіта , стан здоров’я, відомості про доходи та витрати, володіння корпоративними правами), яка претендує на заняття посади, пов’язаної із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування.

Що стосується порядку здійснення фінансового контролю, особи, які підпадають під дію цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону. Крім того, Закон закріплює, що якщо особа, яка претендує на посаду, подала недостовірні відомості, то вона не може бути призначена.

З’явилися нові норми, що стосуються кодексу поведінки, врегулювання конфлікту інтересів, здійснення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, а також викладено вимоги щодо прозорості інформації. Так, не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом інформація про розміри, види благодійної та іншої допомоги, що надається фізичним та юридичним особам чи одержується від них особами, зазначеними у законі, розміри, види оплати праці осіб, а також одержані цими особами за правочинами, які підлягають обов’язковій державній реєстрації, дарунки (пожертви).

Значно розширився перелік видів відповідальності за вчинення корупційних діянь. Так, відповідно до положень старого Закону вчинення корупційного діяння тягне за собою адміністративну відповідальність, відповідно ж до статті 21 нового Закону – кримінальну, адміністративну, цивільно-правову або дисциплінарну.

З’явилася нова стаття, яка регламентує особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Особи, яких притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, пов’язані з порушенням обмежень, передбачених цим Законом, підлягають звільненню з відповідних посад у триденний строк з дня отримання органом державної влади копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.

Дещо змінився і порядок скасування незаконних нормативно-правових актів. Такі акти підлягали обов’язковому скасуванню. В новому ж Законі – вони можуть бути скасовані за заявою зацікавлених фізичних осіб, об’єднань громадян, юридичних осіб, прокурора, органів державної влади і органів місцевого самоврядування. Також Закон доповнено новою нормою, що стосується вилучення незаконно одержаного майна.

Парламентський контроль у сфері запобігання і протидії корупції в межах, визначених Конституцією України здійснює Верховна Рада України.

Отже, Закон України „Про засади запобігання та протидії корупції в Україні” в цілому є більш прогресивним, ніж попереднє законодавство і внесе такі необхідні позитивні зрушення у боротьбі з корупцією.

За повідомленням управління державної служби Головдержслужби України в Чернігівській області.

Коментарі закриті.